Stopka redakcyjna i informacja prawna

Informacja zgodnie z § 5 ustawy o handlu elektronicznym
Stopka redakcyjna zgodnie z § 24 ustawy o mediach
Ujawnienie informacji zgodnie z § 25 ustawy o mediach
Ujawnienie informacji zgodnie z § 14 ustawy Kodeks handlowy [UGB]
Warunki użytkowania

OPERATOR SERWISU INTERNETOWEGO, WŁAŚCICIEL MEDIÓW I WYDAWCA:

VIG AM Services GmbH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 1010 Wiedniu, Schottenring 30, zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Wiedniu pod numerem FN 428678 i Przedmiot działalności Spółki: Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami
UID No.: ATU69377845
Adres: Schottenring 30, A-1011 Wiedeń, Austria
Telefon: +43 50 390 20393
E-mail: michael.pauli(at)vig.com
Redakcja: Michael Pauli
Adres redakcji: Schottenring 30, 1010 Vienna, Austria
Projekt serwisu internetowego: OPEN BRAND DESIGN GMBH, St.-Ulrichs-Platz 4/1 1070 Vienna, Austria
Członek Austriakiej Federalnej Izby Gospodarczej (Wirtschaftskammer Österreich)
Organ nadzorczy: Miejski Urząd Rejonowy dla Rejonu 1 i 8
Dostęp do przepisów handlowych: www.ris.bka.gv.at

Konsumenci mają możliwość składania skarg na Europejskiej platformie internetowego rozstrzygania sporów (ODR): http://ec.europa.eu/odr.
Wszelkie skargi można również przesyłać na powyższy adres e-mail

Warunki użytkowania

INFORMACJE

Celem serwisu internetowego jest dostarczenie informacji o nieruchomości Life Building, Aleja Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Polska oraz informacji z nią związanych. Informacje te nie stanowią oferty w sensie prawnym.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje zamieszczone w tym serwisie internetowym zostały starannie przygotowane i są stale aktualizowane. Mimo to VIG AM Services GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność, kompletność i aktualność. VIG AM Services GmbH stara się, aby serwis internetowy był zawsze dostępny, ale nie ponosi odpowiedzialności, jeśli serwis internetowy nie jest dostępny w całości lub w części przez pewien okres czasu i/lub starsze treści lub linki przestają być dostępne. Informacje zawarte w serwisie internetowym w żaden sposób nie stanowią porady prawnej, inwestycyjnej lub innej.

W żadnym wypadku VIG AM Services GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z wykorzystania informacji lub materiałów zamieszczonych w tym serwisie internetowym lub linków do innych serwisów.

VIG nie gwarantuje, że informacje, oprogramowanie lub inne materiały dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.

OZNACZENIE RODZAJU

Ze względu na lepszą czytelność treści nie wprowadza się rozróżnienia rodzajów językowych. Odpowiadające sobie określenia odnoszą się zasadniczo do wszystkich rodzajów w celu równego traktowania.

PRAWA AUTORSKIE

Struktura i treśćtego serwisu internetowego są chronione prawem autorskim. W przypadku brakuodmiennych postanowień, wykorzystanie materiałów tekstowych lub graficznychjest dozwolone wyłącznie za zgodą VIG AM Services GmbH.

Odbiorcy danych

Informacje wynikające z art. 13 ust. 1 lit. e dyrektywy (UE) 2016/679 – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) stan: marzec 2020 r.)

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla uzasadnienia, zarządzania i realizacji zapytań za pośrednictwem witryny internetowej. Z uwago na szeroki zakres zróżnicowanych zapytań dotyczących naszych nieruchomości i obowiązujący reżim prawny, może wystąpić konieczność przekazywania danych osoby odwiedzającej witrynę wielu odbiorcom. Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe.

Naturalnie dane będą przekazywane wyłącznie, kiedy jest to konieczne do realizacji zgłoszonego zapytania lub w razie istnienia obowiązku prawnego, którego wypełnienie jest nadrzędne w świetle prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, lub w razie uzyskania na to zgody osoby odwiedzającej witrynę.

We wszystkich takich przypadkach dane osobowe osób odwiedzających witrynę będą przekazywane lub przesyłane wyłącznie w minimalnym zakresie, jaki jest wymagany. W żadnych okolicznościach nie będą przekazywane ani przesyłane wszystkie dane, lecz jedynie te dane, które są wymagane do spełnienia określonego celu.

W zależności od konkretnej sytuacji dane osobowe mogą być przekazywane następującym osobom trzecim, w szczególności w tym kontekście:

Podmioty przetwarzające dane z grupy kapitałowej VIENNA INSURANCE GROUP

Jedną z naszych zasad podstawowych jest wykonywanie przetwarzania danych na potrzeby prowadzonej działalności samodzielnie lub przez wyspecjalizowane spółki należące do grupy w Austrii i Czechach. Są to poniższe spółki, które w świetle prawa ochrony danych należy traktować jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 8 RODO, z którymi firma zawarła umowy stosownie do art. 28 RODO:

Spółka twinformatics GmbH, ObereDonaustraße 63, 1020 Wiedeń, Austria. twinformatics GmbH wykonuje usługi informatyczne. Główne zadania, wykonywane przez twinformatics GmbH, to tworzenie oprogramowania oraz eksploatacja i utrzymanie firmowych systemów informatycznych. twinformatics GmbH uzyskała certyfikaty ISO 27001:2013, gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo i ochronę danych. Wszystkie ośrodki danych znajdują się w Austrii.

Spółka VIG AM Real Estate, a.s.Templová 747/5 Staré Město110 00 Praha 1, Czechy, wykonuje zadania w zakresie zarządzania aktywami, tj. budynkami. Do jej obowiązków należy współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za zarządzanie nieruchomościami i pośrednikami ds. wynajmu.

Przekazywanie danych niezależnemu administratorowi danych


Poniżsi odbiorcy nie zajmują się głównie przetwarzaniem danych i z tego względu nie przetwarzają danych w rozumieniu prawa ochrony danych, niemniej korzystają z zewnętrznych usług specjalistycznych niezależnego administratora danych lub przekazują wymagane dane niezależnemu administratorowi. Firma może lub ma obowiązek przekazywać dane osobowe poniższym kategoriom odbiorców w określonych sytuacjach:

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane będą przekazywane do państw nienależących do UE lub EWG (określanych jako państwa trzecie) wyłącznie, kiedy będzie to wymagane w celu wykonania zamówienia (np. zlecenia płatnicze), jeżeli wymaga tego prawo (np. wymogi sprawozdawczości podatkowej typu GSMG lub FATCA) lub jeżeli osoba odwiedzająca witrynę wyraziła na to zgodę.

Na wniosek osoby odwiedzającej witrynę, w przypadku umów z elementem zagranicznym lub w razie zdarzenia ubezpieczeniowego, które nastąpiło za granicą lub ma element zagraniczny, może wystąpić konieczność przekazania danych do państw trzecich w celu wykonania umowy. Przekazanie danych może nastąpić na rzecz odbiorców należących do kategorii określonych do celów krajowych, oraz do firm specjalizujących się w redukcji kosztów, które sprawdzają faktury i zagraniczne zdarzenia ubezpieczeniowe pod kątem prawidłowości i konieczności, oraz rozliczają faktury z zagranicznymi wykonawcami usług medycznych.

W kontekście przetwarzania danych dane osoby odwiedzającej witrynę nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej – oprócz wskazanych wyżej wyjątków.

Adaptacja informacji

Niniejsza informacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Firma zastrzega prawo ich adaptacji w razie takiej konieczności.

VIG Fund a.s.
Templová 747/5
Staré Město
110 00 Prague 1
Czech Republic

Consumers have the possibility to submit complaints to the EU online complaint platform:
http://ec.europa.eu/odr.
You can also send any complaints to the above e-mail address